Algemeen

Aan de inhoud van deze site wordt veel aandacht besteed. Er wordt getracht altijd zo volledig en zo juist mogelijke informatie te geven. Het is echter mogelijk dat er informatie wordt getoond die op welke wijze dan ook onvolledig of onjuist is. Ook is het mogelijk dat informatie zonder verdere aankondiging wordt aangepast.

Wanneer wordt gesproken over TPCS, dan is dat de afkorting voor Thom Peters Consultancy en Salarisadministratie BV.

Vertrouwelijk

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier verstrekt u een aantal persoonlijke gegevens aan TPCS. Alle gegevens die door TPCS worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u via het contactformulier aan TPCS geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Niet relevante gegevens die aan TPCS worden verstrekt via het contactformulier, worden niet opgeslagen of bewaard maar onmiddellijk vernietigd. Lees verder het pricacy-reglement.

Auteursrecht

Niets van deze internetpagina mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TPCS worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie-uitzending.

Linkjes

De pagina’s van deze site kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere sites die niet tot het eigendom van TPCS behoren. TPCS is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.